• ISSN: 2382-6282 (Print); 2972-3108 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Lang. Lit. Linguist.
  • Frequency: Bimonthly
  • DOI: 10.18178/IJLLL
  • Editor-in-Chief: Dr. Jason Miin-Hwa Lim
  • Managing Editor:  Jennifer X. Zeng
  • Indexed by:   CNKI, Google Scholar, Crossref,
  • E-mail: ijlll_Editor@126.com
Volume 9 Number 4 (Aug. 2023)
Article# Article Title & Authors Page
412
Dan Cui and Yaxuan Zhao*
242
413
Huang Siming
248
414
Yu Junyi
254
415
Zhu Fukuan
261
416
Xiujuan Yao
266
417
Ding Xueying
271
418
Li Chen
276
419
Zhang Zhiqi
281
420
Yuanjiang Wang
289
421
Mingyue Li* and Huiying Yang
297
422
Siwei Zhu
302
423
Zhouyan Qiu
308
424
Yan Qianwen
312
Copyright©2008-2024. International Journal of Languages, Literature and Linguistics. All rights reserved.
E-mail: ijlll_Editor@126.com