• ISSN: 2382-6282 (Print); 2972-3108 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Lang. Lit. Linguist.
  • Frequency: Bimonthly
  • DOI: 10.18178/IJLLL
  • APC: 500 USD
  • Editor-in-Chief: Dr. Jason Miin-Hwa Lim
  • Managing Editor:  Jennifer X. Zeng
  • Indexed by:   CNKI, Google Scholar, Crossref,
  • E-mail: ijlll_Editor@126.com
Volume 9 Number 5 (Oct. 2023)
Article# Article Title & Authors Page
425
Jeanne M. Fox, Ross A. Jackson*, and Kevin R. Crawford
318
426
Xiaorui Guo
326
427
Huiyuan Guo* and Junhong Dong
332
428
Abina Habib
336
429
Wang Ge
343
430
Liu Xuanxu* and Dong Junhong
350
431
Huiling Li
356
432
Qiqi Huang
361
433
Yuxin Zhang* and Xiaolan Lei
367
434
Yue Tang
373
435
Yizhe Wang* and Hongmei Ruan
378
436
Jiaqi Hu
385
437
Meiying Song, Qiwei Dai, and Hang Yu*
391
438
Xiaowen Wang* and Xiaolan Lei
398
439
Bin Zhou
404
440
Wen Ren
409
441
Zhang Chenya
414
442
Yuting Zhang* and Junhong Dong
418
Copyright©2008-2024. International Journal of Languages, Literature and Linguistics. All rights reserved.
E-mail: ijlll_Editor@126.com