• ISSN: 2382-6282 (Print); 2972-3108 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Lang. Lit. Linguist.
  • Frequency: Bimonthly
  • DOI: 10.18178/IJLLL
  • APC: 500 USD
  • Editor-in-Chief: Dr. Jason Miin-Hwa Lim
  • Managing Editor:  Jennifer X. Zeng
  • Indexed by:   CNKI, Google Scholar, Crossref,
  • E-mail: ijlll_Editor@126.com
Volume 9 Number 6 (Dec. 2023)
Article# Article Title & Authors Page
443
Alexandra Goitia Goitia
423
444
Bao Yue*, Zhang Yi, and Zhang Zequan
428
445
Wang Yulin* and Wang Xiaodan
433
446
Liu Wen
437
447
Qi Li* and Dongmei Ge
441
448
Ganggui Yang
445
449
Gong Yanling
451
450
Junning Yuan
456
451
Liao Jiayi* and Dong Junhong
460
452
Liu Rongyan
464
453
Hanwen Zhang*, Xiaomei Ding, and Yiling Cao
468
454
Ya Xu and Yi Zhang*
472
455
Lan Y. Mao
478
456
Yan Xin* and Yuan Xiaolu
482
457
Alya Alshammari
487
458
Mao Yi* and Lei Xiaolan
495
459
Kaiqiang Liu
500
460
Jingyu Guan* and Xiangqian Che
505
461
Chen Rundi
510
462
Zhang Yaling* and Yang Huiying
514
463
Yaru Liu
520
464
Ximing Yuan
526
465
Geng Chao
530
466
Yan Tiaomei* and Sun Yu
536
467
Zhu Ziqi
542
468
Yang Lujing
547
469
T. Harada
552
470
Yan Yuan*, Jiong Ren, and Fang Lyu
558
471
Cui Dan* and Qin Yan
562
472
Denise Maia Pereira
567
Copyright©2008-2024. International Journal of Languages, Literature and Linguistics. All rights reserved.
E-mail: ijlll_Editor@126.com