• ISSN: 2382-6282 (Print); 2972-3108 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Lang. Lit. Linguist.
  • Frequency: Bimonthly
  • DOI: 10.18178/IJLLL
  • Editor-in-Chief: Dr. Jason Miin-Hwa Lim
  • Managing Editor:  Jennifer X. Zeng
  • Indexed by:   CNKI, Google Scholar, Crossref,
  • E-mail: ijlll_Editor@126.com
Volume 8 Number 4 (Dec. 2022)
Article# Article Title & Authors Page
353
Y. Salah El-Din
223
354
Xinyi Gao
234
355
Izabela Sobczak
240
356
Xie Chaojie
245
357
Feng Qi, Zhang Huan, and Sun Hui
249
358
Bai Jie
254
359
Zhou Hong
259
360
Zhou Yaru and Zhang Yi
264
361
Alla Meyerovich
269
362
Guo Zhen
274
363
Jiangshan You and Hongmei Ruan
284
364
Xue Li and Yan Wang
290
365
Yutong Kuang
295
366
Siming Huang and Meiying Song
302
367
Yang Ganggui and Xue Hongguo
309
368
Xiaoyu Wang
313
369
Yu Junyi
317
370
Rong Xiao, Chaowei Pang, and Xiaobo Liang
324
371
Yuetong Yu
330
372
Yingjun Wang
337
Copyright©2008-2024. International Journal of Languages, Literature and Linguistics. All rights reserved.
E-mail: ijlll_Editor@126.com