• ISSN: 2382-6282 (Print); 2972-3108 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Lang. Lit. Linguist.
  • Frequency: Bimonthly
  • DOI: 10.18178/IJLLL
  • Editor-in-Chief: Dr. Jason Miin-Hwa Lim
  • Managing Editor:  Jennifer X. Zeng
  • Indexed by:   CNKI, Google Scholar, Crossref,
  • E-mail: ijlll@ejournal.net
Volume 10 Number 1 (2024)
Article# Article Title & Authors Page
473
Zhou Yaru* and Zhang Yi
1
474
Chai Ying
6
475
Du Ni and Yang Bingyu*
11
476
Dingjin Zhou
17
477
Jiangshan You* and Hongmei Ruan
21
478
Meng Lan
27
479
Yipu Wang* and Stuart Perrin
32
480
Xueyan Wang* and Huiying Yang
36
481
Nawal Fatima* and Esha Saman
40
482
Jie Gao and Chunna Li*
45
483
Huang Yibin*, Lin Jiaxin, and He Pan
51
484
Ruiqi Peng* and Fei Liu
55
485
Xianxian Li
62
486
Ruoyu Hou
66
487
Hengxi Wang
70
488
Qionglin Liu
75
489
Xinyue Zhang
80
490
Shaojie Xuan
85
491
Yinghui Wang
89
492
Jingying Zuo* and Lan Yang
93
493
Wei Jia
97
494
Xinya Hu
103
495
Ling Qin
108
496
Chenhui Tan* and Limin Li
114
497
Fen Gao*, Fan Yang, and Kexin Zhang
118
Copyright©2008-2024. International Journal of Languages, Literature and Linguistics. All rights reserved.
E-mail: ijlll@ejournal.net