• ISSN: 2382-6282 (Print); 2972-3108 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Lang. Lit. Linguist.
  • Frequency: Bimonthly
  • DOI: 10.18178/IJLLL
  • APC: 500 USD
  • Editor-in-Chief: Dr. Jason Miin-Hwa Lim
  • Managing Editor:  Jennifer X. Zeng
  • Indexed by:   CNKI, Google Scholar, Crossref,
  • E-mail: ijlll_Editor@126.com
Volume 10 Number 2 (2024)
Article# Article Title & Authors Page
498
Ba Lei
128
499
Zezong Tang and Yi Zhang*
131
500
Yunxiao Wang
137
501
Fang Lyu, Yan Yuan, Yang Cao, and Yi Zhang*
142
502
Yuanxing Li
146
503
Wan Liu and Yi Zhang*
150
504
Meiqi Wang
155
505
Qing-Qi Wei* and Zhi-Lin Wang
161
506
Shumin Hao
167
507
Rong Lin*, Mi Zhao, Jing Guo, Wenwen Liu, Qiong Jin, and Zijie Ma
173
508
Huixin Xian
178
509
Mingting Zhao
182
510
Leyun Mei* and Hongmei Ruan
189
511
Yanding Guo
195
512
Wangrou Liu
200
513
Xiuqi Deng, Zhangxin Wu, and Aishu Chen*
204
514
Li Yafeng and Liu Fei*
209
515
Zhang Kexin* and Che Xiangqian
214
516
Yunxin Zhao
227
517
Meng Jiang
234
518
Lan Yang
239
519
Yuxin Wu
244
520
Yiwei Ding* and Yu Sun
247
521
Nobuyo Fukaya
252
Copyright©2008-2024. International Journal of Languages, Literature and Linguistics. All rights reserved.
E-mail: ijlll_Editor@126.com