• ISSN: 2382-6282 (Print); 2972-3108 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Lang. Lit. Linguist.
  • Frequency: Bimonthly
  • DOI: 10.18178/IJLLL
  • APC: 500 USD
  • Editor-in-Chief: Dr. Jason Miin-Hwa Lim
  • Managing Editor:  Jennifer X. Zeng
  • Indexed by:   CNKI, Google Scholar, Crossref,
  • E-mail: ijlll_Editor@126.com
Volume 8 Number 3 (Sep. 2022)
Article# Article Title & Authors Page
336
T. Govender and J. Arnedo-Moreno
137
337
Tongtong Shi
142
338
Wenzhao An
147
339
Yicai Huang and Xueai Zhao
152
340
Hiroki Yoshida
160
341
Xintong Yu
165
342
Saichen Niu
170
343
Borui Liu
174
344
Yindi Chen and Meiyan Liu
178
345
Yan Zhou
182
346
A. Divatia and P. Thaker
187
347
Amerigo Quatrini
193
348
Lijia Xiong
198
349
Ruoyi Fang
204
350
Huang Guhaoyue, Zhou Zhongjie, and Liu Jing
208
351
Youyou Wu and Junkai Li
213
352
Guo Wenzheng
218
Copyright©2008-2024. International Journal of Languages, Literature and Linguistics. All rights reserved.
E-mail: ijlll_Editor@126.com