• ISSN: 2382-6282 (Print); 2972-3108 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Lang. Lit. Linguist.
  • Frequency: Bimonthly
  • DOI: 10.18178/IJLLL
  • APC: 500 USD
  • Editor-in-Chief: Dr. Jason Miin-Hwa Lim
  • Managing Editor:  Jennifer X. Zeng
  • Indexed by:   CNKI, Google Scholar, Crossref,
  • E-mail: ijlll_Editor@126.com
Volume 9 Number 3 (Jun. 2023)
Article# Article Title & Authors Page
400
Yuxi Nie
176
401
Ding Xueying
182
402
Liao Jiayi* and Dong Junhong
187
403
Yujie Ren, Jinli Fan, and Yan Wang*
193
404
Yang Tianyun and Liu Fei*
198
405
Haitao Huo and Yi Zhang*
204
406
Mykyta Isagulov
208
407
Yuting Zhang* and Junhong Dong
214
408
Zhang Qian and Sun Yu*
220
409
Yuanjiang Wang
224
410
Song Yike* and Wang Lin
229
411
Yiran Chen and Hongmei Ruan*
235
Copyright©2008-2024. International Journal of Languages, Literature and Linguistics. All rights reserved.
E-mail: ijlll_Editor@126.com