• ISSN: 2382-6282 (Print); 2972-3108 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Lang. Lit. Linguist.
  • Frequency: Bimonthly
  • DOI: 10.18178/IJLLL
  • APC: 500 USD
  • Editor-in-Chief: Dr. Jason Miin-Hwa Lim
  • Managing Editor:  Jennifer X. Zeng
  • Indexed by:   CNKI, Google Scholar, Crossref,
  • E-mail: ijlll_Editor@126.com
Volume 10 Number 3 (2024)
Article# Article Title & Authors Page
522
Jie Yang
257
523
Haifeng Li
263
524
Mengrui Shi* and Qiang Li
269
525
Li Li
274
526
Yixing Wang* and Jiayao Guo
279
527
Yuqing Wang
283
528
Chunxiao Yue
287
529
Yinan Wang
298
530
Xiao Yu and Chunfang Yi
301
531
Xiaoou Fu
306
532
Yue Sun
310
533
Zeyang Li
314
534
Xi Wang
319
535
Wei Kexin* and Li Siqing
323
536
Yingfei Shen and Jianfen Ying*
326
Copyright©2008-2024. International Journal of Languages, Literature and Linguistics. All rights reserved.
E-mail: ijlll_Editor@126.com